Yargıtay 12.HD 11405/16331 Noter satışı yapılmış aracın haczi

Alacaklı …….Bank A.Ş. vekili tarafından diğer borçlular yanında borçlu, E……Ltd. Şti. hakkında da genel haciz yoluyla icra takibine geçilmiş ve sürdürülen takip sırasında borçlunun adına kayıtlı olan ………. plakalı aracın trafik kaydına haciz konulduğu anlaşılmıştır. Davacı T………Ltd. Şti. icra mahkemesine başvurusunda haczedilen aracı Kadıköy 8. Noterliği’nin ………. tarih ve …… yevmiye numaralı kat’i satış sözleşmesi ile satın aldığını, malikin kendisi olduğunu ifade etmiş ...

Devamını oku

Yargıtay HGK kararı 12-602/914 Hukuki yarar

Özet: Borçlunun, takibe itiraz etmesinden ve mahkemenin tedbir kararından sonra yapılan takibin şikayet yolu ile iptalinin istemesinde müşteki/borçlunun hukuki yararı da bulunmaktadır. Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 07.06.2011 gün ve 2010/30708 E., 2011/11987 K. sayılı ilamı ile; Kadıköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2009/1192 Esas sayılı iflasın ertelenmesi davasında verilen 12.11.2009 tarihli tedbir kararı ile İİK’nın 206. maddesinin 1.sırasındaki alacaklara ilişkin olanlar hariç olmak ...

Devamını oku

Şikayet yolu ile takibin iptali dilekçesi örneği

İSTANBUL ( ) İCRA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE   İcra Müdürlüğü ve Dosya No: İstanbul … İcra Müdürlüğü 20../……….. E.   DAVACI                      : VEKİLİ                       : Av. ……… DAVALI                      : VEKİLİ                       : KONU                         : Şikâyet: Takibin İptali AÇIKLAMALAR        :   Yukarıda numarası verilen icra müdürlüğü dosyasından müvekkil aleyhine yapılan icra takibinin iptali gerekmektedir. Şöyle ki; A.A.Ü.T.’nin 7. maddesi hükmü uyarınca, “ (1) Görevsizlik, yetkisizlik ...

Devamını oku

Ticareti usulsüz terkten şikayet dilekçesi örneği

………….. (   ) İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE  MÜŞTEKİ                       : VEKİLİ                            : Av. ADRES                            : ŞÜPHELİ                        : …………..Ltd. Şti. Yetkilisi: ………………. ADRES                            : SUÇ                                 : İ.İ.K. md. 44 hükmü delaletiyle İ.İ.K.md 337/a hükmü gereği TİCARETİ TERK ETMEK AÇIKLAMALAR             : Şüphelinin yetkilisi olduğu …Ltd.Şti’nin, ……………. TL bedelli cari hesap ekstresi borcu nedeniyle, şirket aleyhine ……….. İcra Müdürlüğü’nün 20../ ……E. sayılı dosyası gereği icra ...

Devamını oku

Kamu düzenine aykırılık nedeniyle süresiz şikayet nedenleri nelerdir?

– Taraf, takip ve sıfat ehliyetinin bulunmadığına dair şikayetler, – İlamsız takipte itiraza rağmen icra dairesinin borçlunun mallarını haczetmesi üzerine yapılan şikayetler, – Haczedilen menkullerin ipotekli taşınmazın tamamlayıcı parçası ve / veya teferruatı niteliğinde bulunması nedeniyle tek başına haczedilemeyeceğine ilişkin şikayetler, -İcra müdürünün yanlış ödeme yaptığına ilişkin şikayet, – Süresinden sonra yapılan itirazın takibi durdurmayacağı hususundaki şikayetler, – İİK. 58/3 hükmüne aykırı olarak takip ...

Devamını oku

İcra müdürlüğü işlemlerini şikayette süre nedir?

İcra iflas kanununun 16. maddesi: Madde 16 -Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere İcra ve İflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra mahkemesine şikayet olunabilir. Şikayet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde yapılır. Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı her zaman şikayet olunabilir.” hükmünü içerir. Madde metninden ...

Devamını oku

İcra mahkemesince incelenemeyen şikayetler nelerdir?

-İhtiyati tedbir kararının icrası icra dairesine bırakılmış  olsa bile, ihtiyati tedbir kararının uygulanmasına ilişkin şikâyetler, ( İhtiyatî tedbir kararını vermiş olan mahkeme tarafından incelenir.) -Kambiyo senetlerine mahsus iflâs yoluna ilişkin şikayetler,( Ticaret mahkemesi tarafından incelenir) -Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine ilişkin işlemlere karşı  şikâyetler, (Ortaklığın giderilmesine karar vermiş olan sulh hukuk mahkemesi tarafından incelenir.) -Terekenin iflas hükümlerine göre tasfiyesinde, tasfiye memurunun işlemlerine karşı ...

Devamını oku

İcra hukukunda şikayetin tanımı ve itirazdan farkı nedir?

Şikayet, icra hukukuna özgü bir kanun yolu olup, teknik anlamda bir dava olarak kabul edilmemektedir. Şikayet bir dava olmadığından, şikayette davacı ve davalı bulunmaz.  İcra Müdürlükleri, vermiş oldukları kararlardan, sonradan hukuka aykırı olduğunu fark etseler de kendileri dönemezler.  Ya da ilk kararın aksine ikinci bir karar veremezler. Kararın, şikayet yolu ile icra hukuk mahkemesince kaldırılması / düzeltilmesi gerekir. Takibin taraflarına veya hukuki ...

Devamını oku

İcra İflas Kanunu Madde 16 Şikayet

Şikayet Madde 16 – (Değişik: 3/7/1940 – 3890/1 md.) Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere İcra ve İflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra mahkemesine şikayet olunabilir. Şikayet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde yapılır. Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı her zaman şikayet olunabilir.

Devamını oku

İcra takiplerinde adli yardımın getirdiği olanaklar ve adli yardım isteme usulü

İcra İflas Kanunu’nun. 15. maddesinin son bendi gereğince, adli yardım hakkındaki genel hükümler icra takiplerinde de uygulanır. İcra takiplerinde, adli yardım kararını, takibin yapıldığı icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesi verir. Bu suretle, lehine adli yardım kararı verilen taraf, HMK. 335. maddesinin sağladığı menfaatlerden istifade eder. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun Adli Yardımdan yararlanacak kişiler başlıklı 334. maddesi uyarınca; (1) Kendisi ve ...

Devamını oku