1. Haciz ihbarnamesi gönderilmesi talebi örneği

………. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ’NE DOSYA NO: 2015/….     Dosya kapak hesabının yapılmasına müteakip, dosyamız borçlusu ………..’nın, 3. şahıslardaki hak ve alacaklarının haczi için …..Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü’ne  (Adres:…………………) İİK 89/1 maddesi uyarınca haciz ihbarnamesi gönderilmesini talep ederim. Alacaklı Vekili ……………….

Devamını oku

Haciz ihbarnamesi nedir?

İİK’nın 89. maddesinde, borçlunun üçüncü kişilerde bulunan, kıymetli evraka bağlanmamış yani hamiline ait olmayan veya cirosu mümkün bir senede bağlı bulunmayan hak ve alacaklarının haczi konusu düzenlenmiştir. Borçlunun mallarının haczini isteme aşamasına gelmiş bulunan alacaklı, borçlunun üçüncü kişilerde bulunan borçluya ait mal, hak ve alacakların da haczedilmesini isteyebilir. Kıymetli evrağa bağlanmış mal ve hakların haczi, bunların fiilen görülerek, bunlara el konulması ...

Devamını oku

Haciz ihbarnamesi ile ilgili Yargıtay kararları

Şikayete konu haczin tapuda başka kişiler adına kayıtlı olan taşınmazın üzerindeki borçlulara ait satış vaadi şerhine konulduğu ve bu satış vaadi hakkının da şikayetçi S. İ.’e temlik edildiği anlaşılmaktadır. Satış vaadi şahsi hakka ilişkin ve ilerde ayni nitelik kazanması koşullara bağlı bir hak niteliğinde olduğundan doğ¬ması muhtemel bu haklar için haciz uygulanması mümkün değildir. Bir hakkın yerine getirilmesi ile ilgili ...

Devamını oku

Sıra Cetveline İtiraz ve Bononun Yetersizliği Yargıtay Kararı

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Sıra cetveli ve Bononun yetersizliği ile ilgili önemli bir karar verdi. Yerel mahkemenin kararını bozan Yargıtay, davacı lehine hüküm kurdu. Muvazaa iddiasına dayalı olarak sıra cetvelinin iptali istemine ilişkin açılan davada Yargıtay son sözünü söyledi:”Her zaman düzenlenmesi mümkün olan bono, alacağın varlığını ispatlamaya tek başına yeterli değildir.” YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ SIRA CETVELİNE İTİRAZ · BONONUN ...

Devamını oku

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı -Yetki itirazı – İtirazın iptali

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2013/10-395 KARAR NO : 2013/1568 Özet: İtirazın iptali davalarında, icra müdürlüğünün yetkisine itiraz varsa; itirazın iptali davasında öncelikle icra dairesinin yetkili olup olmadığı araştırılmalıdır. HUKUK GENEL KURULU KARARI Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Davacı Sosyal ...

Devamını oku

Dosyada vekil varken asile tebligat nedeniyle ödeme emrinin iptali dilekçesi örneği

 İSTANBUL   (    ) İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE   İCRA DOSYA NO           : İstanbul …. İcra Müdürlüğü’nün 20…/….. E. Sayılı dosyası DAVACI                             : VEKİLİ                               : Av. …………….. –Adres antettedir. DAVALI                             : ……………..( …………………………) VEKİLİ                              :Av. …………………….   KONUSU                            : İstanbul ...

Devamını oku

Kambiyo takibinde imzaya itiraz dilekçesi örneği -2

İSTANBUL    (     ) İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE DOSYA NO: ………………………   DAVACI          :…………………. (T.C KİMLİK NO: ……………………….) VEKİLİ           :…………………………. DAVALI          :………………………. VEKİLİ           :………………… KONUSU        : İmzaya itiraz AÇIKLAMALAR        : Davalı tarafça müvekkil aleyhine İstanbul …………İcra Müdürlüğü’nün 2013/….. E. Sayılı dosyası ile başlatılan icra takibinden müvekkilim, ……….. tarihinde haberdar olmuştur. Takibe konu icra dosyası tarafımızca incelendiğinde, senet üzerindeki imzanın ...

Devamını oku

Kambiyo takibinde imzaya itiraz dilekçesi örneği

İSTANBUL ( ) İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE İstanbul …. İcra Müdürlüğü’nün 20../……..E. Sayılı dosyası DAVACI :…………..(T.C KİMLİK NO: ……………..) VEKİLİ :Av………………. DAVALI :………….. VEKİLİ :Av. …………….. KONUSU : İmzaya itiraz AÇIKLAMALAR : 1- Davalı tarafça müvekkil aleyhine İstanbul …. İcra Müdürlüğü’nün 20../…. E. Sayılı dosyası ile başlatılan icra takibinden müvekkilim, ödeme emri kendisine tebliğ edilmeden, ihtiyati haciz vesilesiyle 30.07.2013 tarihinde haberdar ...

Devamını oku

Yargıtay HGK 12-467/480 Harçtan muafiyet

Harçlar Kanunu ve Özel Kanunlarda, miktar ve nitelik itibarıyla çeşitli muafiyet ve istisnalara yer verilmiş olup, harçtan müstesna işlemler ile, harçtan muaf kişi ve gruplar açıkça düzenlenmiştir. Bu noktada; 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun “Harçtan müstesna işlemler” başlıklı 13’üncü maddesinin (d) fıkrasında; İcra ve İflas dairelerinin kusuru yüzünden yanlış yapılmış olan işlemlerin ıslahı ve iptaline dair Tetkik Mercii kararlarıyla, bu iptal ...

Devamını oku