2. Haciz ihbarnamesi ile ilgili Yargıtay kararları

Takip kesinleştikten sonra alacaklı borçlunun 3. kişilerdeki hak ve alacaklarına haciz koydurabilir. Şikayetçi bankaya İİK’nın 89/1. maddesine uygun olarak 1. haciz ihbarnamesi tebliğ edilmeden İİK’nın 78. maddesi uyarınca doğrudan doğruya haciz konulmasına ilişkin işleme süresinde itiraz edilmediğinden bahisle İİK’nın 89/2. maddesine göre 2. haciz ihbarnamesi gönderilmesi yasaya aykırıdır… (12. HD., 1.7.2003 T., 12790/15680) Birinci haciz ihbarnamesine karşı ‘takip borçlusuna borcu ...

Devamını oku

2. Haciz ihbarnamesi nedir?

Üçüncü şahıs, birinci haciz ihbarnamesine hiç ya da süresinde itiraz etmez ise, kendisine ikinci haciz ihbarnamesi gönderilir. Üçüncü kişiye gönderilecek 2. haciz ihbarnamesinde, birinci haciz ihbarnamesindeki bilgiler ile birinci haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihi; 7 gün içinde itiraz edilmemesi nedeniyle borcun üçüncü kişinin zimmetinde ve malın yedinde sayıldığı bildirilir. Ayrıca, üçüncü kişinin ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde birinci haciz ihbarnamesinde bildirilen sebeplerle ...

Devamını oku

1.Haciz ihbarnamesi ile ilgili Yargıtay kararları -3

Alacaklının 3. kişiye İİK’nın 89/1. maddesi uyarınca gönderdiği haciz ihbarnamesine karşı, 3. kişi verdiği cevapta borçlu şirketin mevduat hesaplarının bulunduğu, ancak genel kredi sözleşmesi uyarınca bankaya rehinli olduğu, bu nedenle İcra dosyası haczinin, bankanın rehin haklarından sonra hüküm ifade etmek üzere işlendiğini itirazen bildirmiştir. Bu cevabi yazı dairemizin süreklilik arz eden İçtihatlarına göre 89/1 haciz ihbarnamesine karşı itiraz niteliğindedir. Bu ...

Devamını oku

Haciz ihbarnamesine gerçeğe aykırı olarak itiraz edilmesinin sonuçları nelerdir?

Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesine müddeti içinde itiraz ederse, alacaklı, üçüncü şahsın verdiği cevabın aksini icra mahkemesinde ispat ederek üçüncü şahsın İİK’nın 338’inci maddenin birinci fıkrası hükmüne göre cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata mahkum edilmesini isteyebilir. İcra mahkemesi, tazminat hakkındaki davayı genel hükümlere göre çözümler. Alacaklı ceza ve hukuk davasını birlikte açabilir. Alacaklı tarafından açılan davada, üçüncü kişinin cezalandırılması isteğine ayrıca tazminat ...

Devamını oku

1. Haciz ihbarnamesi ile ilgili Yargıtay kararları -2

Banka sırrı nedeniyle alacaklının hangi bankada borçluya ait hesap olduğunu bilmesi mümkün değildir. Bu nedenle İcra Dairesi, alacaklının, borçlunun mevduatının bulunduğunu bildirdiği (tahmin ettiği) bankadaki mevduatı alacaklının talebi üzerine haczeder. Borçlunun o bankada gerçekten mevduatının bulunup bulunmadığı, ancak birinci haciz ihbarnamesinden sonra belli olacaktır. Kendilerine haciz ihbarnamesi veya ücret haczi bildirilen üçüncü kişiler, meslek veya banka sırrına dayanarak cevaptan kaçınamazlar, ...

Devamını oku

1.Haciz ihbarnamesi üzerine yapılması gerekenler nelerdir?.

Üçüncü kişi, birinci haciz ihbarnamesinde bildirilen alacağın varlığını kısmen ya da tamamen kabul ettiğini icra dairesine yazılı ya da sözlü olarak bildirirse, üçüncü kişiye artık ikinci haciz ihbarnamesi gönderilemez. Bu durumda, üçüncü kişi, takip borçlusunun kendisindeki alacağını icra dairesine ödemek zorunda kalır, ödemezse zorla kendisinden alınır. Yani üçüncü kişinin zimmetinde sayılan parayı icra dairesine ödemesi için muhtıra tebliğ edilir. Üçüncü ...

Devamını oku

1. Haciz ihbarnamesi ile ilgili Yargıtay kararları

İcra müdürlüğünce şikayetçiye doğrudan doğruya gönderilen haciz müzekkeresine karşılık üçüncü kişi, icra dosyasına vermiş olduğu cevapta “… pus makinesi üzerinden konusu suç olan sahte kurallarla işlem yapılması neticesinde pos bedellerinin Y.G. hesabına aktarılması ve bankanın zararına sebebiyet verilmesi sebebi ile bankamız alacaklarına istinaden hesap blokelidir” cevabı karşısında icra müdürlüğünce şikayetçiye yeniden haciz müzekkeresi gönderilmesi yerinde bulunmadığından şikayetin kabulü gerekir… (12. ...

Devamını oku

1. Haciz ihbarnamesine nasıl itiraz edilir?

Haciz ihbarnamesine 3. şahıs tarafından verilen cevaplar, fiili duruma göre farklılık arzedebilmektedir. 3. şahsın uhdesinde, borçlunun hak veya alacakları mevcut ise, 3. şahıs, haciz ihbarnamesine vereceği cevapta, uhdesinde ne kadar tutar bulunduğu hususunu bildirir cevap verecektir. Eğer borç miktarı, 3. şahsın uhdesinde olan tutardan fazla ise, 3. şahsın, yeddinde bulunan tutarı aşan kısım için haciz ihbarnamesine itiraz etmesi yerinde olacaktır. Borçlunun, ...

Devamını oku

1. Haciz ihbarnamesi nasıl gönderilir?

Alacaklı veya vekilinin, borçlunun 3. şahıslardaki hak ve alacaklarının haczi için İİK 89/1. maddesi uyarınca haciz ihbarnamesi gönderilmesini talep etmesi gerekir. İcra müdürlüğünün, talep olmadan işlem yapması mümkün değildir. Haciz ihbarnamesi gönderilmesi için icra dosyasına açılacak talep örneğine buradan ulaşabilirsiniz. Haciz ihbarnamesi, Örnek 20 matbu formuna göre düzenlenmektedir. Forma buradan ulaşabilirsiniz Birinci haciz ihbarnamesi,   dosya numarasını; üçüncü kişinin adını, soyadını ...

Devamını oku