Yargıtay 12. H.D. 2011/12974 E. Haczedilmezlik şikayetinde yetkili mahkeme

Özet: Haczedilmezlik şikayetlerinin, asıl takibin yapıldığı icra dairesinin bağlı bulunduğu icra mahkemesine yapılması zorunludur. İİK’nın 4. maddesi gereğince, takip hangi icra dairesinde başlamış ise bu takiple ilgili itiraz ve şikayetler, takibin yapıldığı yer icra müdürlüğünün bağlı olduğu icra mahkemesinde çözümlenir. Bu husus, kamu düzenine ilişkin kesin yetki niteliğindedir. Yasada, koşullan oluşması halinde İİK’nın 79. ve 360. Maddeleri bu husustaki (yetki ...

Devamını oku

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2011/21549 E. Yetkili icra mahkemesi

Özet: Talimat icra müdürlüğünün yapmış olduğu işlemlere karşı şikayet mercii, esas icra müdürlüğünün değil, talimat icra müdürlüğünün bağlı olduğu icra mahkemesidir. İİK’nın 4. maddesi gereğince; icra ve iflas dairelerinin işlemlerine karşı yapılan şikayetlerle, itirazların incelenmesi icra mahkemesi hakimi yahut kanun gereğince bu görev kendisine verilmiş olan hakim tarafından yapılır. Her icra mahkemesi hakimi, kendisine Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığınca dönüşümlü ...

Devamını oku

İcra İflas Kanunu Madde 4 İcra Mahkemesinin Görev ve Yetki Alanı

İcra Mahkemesinin Görev ve Yetki Alanı Madde 4 – (Değişik: 3/7/1940 – 3890/1 md.) (Değişik birinci fıkra: 17/7/2003-4949/1 md.) İcra ve iflâs dairelerinin muamelelerine karşı yapılan şikâyetlerle itirazların incelenmesi icra İcra Mahkemesi hâkimi yahut kanun gereğince bu görev kendisine verilmiş ulan hâkim tarafından yapılır. İş durumunun gerekli kıldığı yerlerde Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü ile Adalet Bakanlığınca İcra ...

Devamını oku

İcra mahkemelerinin hangi tür kararları maddi anlamda kesin hüküm teşkil eder?

İcra Mahkemeleri, sınırlı inceleme yetkisine sahip olduklarından, kural olarak bu mahkemelerin verdikleri kararlar, maddi anlamda kesin hüküm teşkil etmezler. Başka bir  ifade ile, icra hukuk mahkemelerinin vermiş olduğu kararlara konu olaylar ile ilgili olarak, genel mahkemelerde dava yolu açıktır. Ancak bunun bir takım istisnaları bulunmaktadır. Şöyle ki; İcra Mahkemeleri; 1- İstihkak davaları, 2- İİK’nın 89/4 maddesine dayalı olarak verdikleri tazminat kararları, ...

Devamını oku

İcra İflas Kanunu Madde 3 İcra İflas Dairelerinin Birleştirilmesi

İcra İflas Dairelerinin Birleştirilmesi Madde 3 – İcra ve iflas işleri bir dairede birleştirilebilir. Bazı illerde, iş yoğunluğu çok fazla olmadığından, icra ve iflas işleri tek dairede görülmektedir. Ülkemizin bir çok ilçesinde, icra iflas müdürlükleri tek dairede birleştirilmiştir. Bu gibi durumlarda, icra müdürü, aynı zamanda iflas müdürü sıfatını taşır. Hem icra, hem de iflas dosyaları için ayrı personel istihdam edilmez.

Devamını oku

İcra İflas Kanunu Madde 2 İflas Daireleri

İflas Daireleri Madde 2 – Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde lüzumu kadar iflas dairesi bulunur. Birinci madde hükmü iflas daireleri hakkında da caridir. Adliye teşkilatı bulunan her ilçede iflas dairesi de bulunmaktadır. İş yükü fazla olan, özellikle büyük şehirlerde, iflas daireleri ayrı olup, bu daireler, sadece iflas dosyalarına bakarlar. Diğer il ve ilçelerde ise, icra ve iflas daireleri birleştirilmişlerdir. İflas daireleri de, ...

Devamını oku

İcra Müdürlüğünce verilmiş bir karardan daha sonra kendiliğinden dönülebilir mi?

İcra dairelerinin sorumlu amiri durumundaki icra müdürlükleri icra işlerinde birinci derecede görevlidir ve yaptıkları işlemlerin bazılarında hiçbir takdir yetkisi yokken, bazı işlemlerinde ise takdir yetkisi tanınmıştır. Takdir yetkisi tanınan hallerde takdir yetkisini kullanırken, ilgililerin menfaatini en iyi şekilde gözetmek zorundadır. Ayrıca, kanunların, tüzüklerin ve yönetmeliklerin kendisine verdiği görevleri yapıp yapmama konusunda serbestiye sahip olmayıp; kendisine yapılan her talep hakkında olumlu ...

Devamını oku

İcra İflas Kanunu Madde 1 İcra Teşkilatı

Birinci Bap TEŞKİLAT VE ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER MADDE 1: İcra Daireleri Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi bulunur. Her icra dairesinde Adalet Bakanlığı tarafından atanacak bir icra müdürü, yeteri kadar icra müdür yardımcısı, icra katibi ile adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafından görevlendirilecek mübaşir ve hizmetli bulunur. İcra müdür ve icra müdür yardımcıları, Adalet Bakanlığı tarafından ...

Devamını oku