Kambiyo takibinde, sahtelik iddiasının takibe etkisi nedir?

İmzaya itiraz İcra ve İflas Kanunu’nda özel olarak düzenlendiğinden anılan itiraz hakkında bu Kanun’un 170. maddesinin uygulanması zorunlu olup, imzanın inkarı nedenine dayalı sahtelik iddiası hakkında genel nitelikte olsa 6100 Sayılı HMK.nun 209.maddesinin uygulama yeri bulunmamaktadır. Ne var ki sahtelik iddiasının imza inkarı dışında bir nedene dayanması durumunda İcra ve İflas Kanunu’nda özel bir düzenleme bulunmadığından sorunun çözümü için 6100 ...

Devamını oku

İcra iflas memurları kimlerin menfaatinin bulunduğu işlere bakamazlar?

İİK’nın 10. maddesi gereği icra ve iflas işlerine bakan memur ve müstahdemler ; 1) Kendisinin 2) Karı veya kocasının, 3) Nişanlısının 4) Kan ve sıhri usul ve fürunun (Ana, baba, dede, torun, kayınbaba, kaynana v.s.) 5) Üçüncü derece dahil olmak üzere bu dereceye kadar olan kan ve sıhri civar hısımlarının (Amca, dayı hala, teyze, yeğen, kardeş, baldız, görümce, kayınbirader v.s.) ...

Devamını oku

Yargıtay HGK 12-366/440 İcranın geri bırakılması

Şikayet davasında, davacı vekili, müvekkili hakkında kambiyo senetlerine mahsus yolla yapılan takibin işlemsiz bırakıldığını ancak daha sonra yenilendiğini, bu iki tarih arasında 3 yıllık zamanaşımı süresinin dolması nedeniyle borcun zamanaşımına uğradığını, bu zamanaşımı itirazının süreye tabi olmadığını beyanla, icranın geri bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Alacaklı vekilinin el yazısı beyanının ve talebin altı alacaklı vekili tarafından imzalanmışsa da, ...

Devamını oku

Yargıtay 12. HD 2003/4686 E. icra tutanaklarının aksinin ispatı

İİK’nın 8/son maddesi gereğince İcra İflas Dairesi tutanakları hilafı sabit oluncaya kadar muteberdir. Öte yandan İİK’nın 168. maddesi gereğince İcra Müdürü senedin kambiyo senedi olduğu ve vadesi geldiğini görürse borçluya senet sureti ile birlikte hemen bir ödeme emri gönderir. Bu nedenledir ki ödeme emri ekinde senet suretinin gönderilmesi zorunludur. Müşteki borçlular vekili mercie yaptığı şikayetinde borçlulardan İlyas’a gönderilen ödeme emri ...

Devamını oku

Yargıtay 13. HD 2002/14450 Haciz tutanağı

İcra İflas kanunun 8/son maddesine göre, icra ve iflas dairelerinin tutanakları, hilafı sabit oluncaya kadar muteberdir. İcra dosyasındaki icra tutanağında “borçlu Güllü Y.’nın itiraz dilekçesi dosyasına konulduğu” ibaresinin yanında 8.11.2001 tarihi yazılı olup, altı da icra müdürü M. Emin Ş. tarafından imzalanmıştır. İcra dosyasındaki bu kayıttan, davalı borçlunun ödeme emrine itiraz ettiği anlaşılmaktadır. Kaldı ki, yine borçlunun da icra dosyasında ...

Devamını oku

İcra İflas Kanunu Madde 8 Tutanaklar

Tutanaklar Madde 8 –  (Değişik madde: 18/02/1965 – 538/4 md.) İcra ve iflas daireleri yaptıkları muamelelerle kendilerine vaki talep ve beyanlar hakkında bir tutanak yaparlar. Sözlü itirazlar ile talep ve beyanların altları ilgililer ve icra memuru veya muavini veya katibi tarafından imzalanır. (Ek fıkra: 6352 S.K.-02.07.2012/m.2) ““İcra ve iflas dairelerince verilen kararlar gerekçeli olarak tutanaklara yazılır.” İlgililer bu tutanakları görebilir ...

Devamını oku

Yargıtay 4. HD 2006/11089 E. İcra memurları aleyhine tazminat davalarında zamanaşımı

Dava, icra müdürlüğünün ihale ile satılan taşınmaz üzerindeki haczin haksız şekilde kaldırılması sonucu uğranılan zararın tazminine ilişkindir. Mahkeme zararın 10/4/2003 tarihinde öğrenilmesi üzerinden 1 yıllık süre geçtiği gerekçesiyle davanın zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiş, karar davacı tarafından temyiz edilmiştir. Davacının talebi davalı Bakanlık personelinin haksız eylemi sonucu oluşan zararın tazminine yöneliktir. İİK’nın 7. maddesinde bu tür zararlar için bir yıllık ...

Devamını oku

İcra İflas Kanunu Madde 7 – Zarar ve Ziyan Davasının Zamanaşımı

Zarar ve Ziyan Davasının Zamanaşımı Madde 7 – Zarar ve ziyan davası, mutazarrır olan tarafın zararı öğrendiği günden bir sene ve her halde zarar ve ziyanı mucip fiilin vukuundan on sene geçmesi ile zamanaşımına uğrar. Şu kadar ki zarar ve ziyan cezayı mucip bir fiilin neticesi olup da ceza kanunları bu fiili daha uzun bir müddetle zamanaşımına tabi tutmakta ise ...

Devamını oku

İcra İflas Kanunu Madde 6 İcra ve iflas memurlarının zimmeti

İcra ve İflas Memurlarının Zimmeti Madde 6 – (Değişik: 6/6/1985 – 3222/2 md.) İcra dairesine tevdi veya bu dairece tahsil olunan veya muhafaza altına alınan paraların, ilgili memur tarafından zimmete geçirilmesi halinde, zimmete geçirilen miktar, cezai takibat sonucu beklenmeden ve tazmin yolunda bir hükme hacet kalmaksızın hazine tarafından derhal icra veznesine yatırılır. Devletin asıl sorumlulara rücu hakkı saklıdır. İcra kasasına ...

Devamını oku

Yargıtay 4. HD 2003/4732 E. İcra müdürü aleyhine tazminat davası görevli mahkeme

Dava tazminat istemine ilişkindir. Davacı icra memurları ve tapu sicil memurlarının hatalı işlemleri nedeniyle icra takibine konu alacağı nedeniyle haczedilen taşınmazdan satış sonrası payına düşen miktarı alamadığını belirterek tazminat isteminde bulunmuştur. Dava dilekçesindeki anlatımdan dava dayanağı olaylar nedeniyle İcra İflas Kanunu 5. maddesi ve Medeni Kanunun 1007 (eski 917) maddesine göre tazminat isteminde bulunulmuştur. Yerel mahkemece anılan maddelere dayalı tazminat ...

Devamını oku