Kendi fiilleriyle aczine sebebiyet verme veya durumunun fenalığını bilerek ağırlaştırma suçu

İcra İflas Kanunu’nun 332. maddesi, aczine kendi fiiliyle sebebiyet veren veya vaziyetinin fenalığını bilerek ağırlaştıran borçlunun bu eylemini suç saymaktadır. İİK Madde 332: “(Değişik madde: 18/02/1965 – 538/131 md.;Değişik madde: 31/05/2005-5358 S.K./2.mad) Haciz yolu ile takip talebinden sonra veya bu talepten önceki iki yıl içinde borçlu, adet üzere tecviz edilemiyecek bir hiffetle hareket ederek veya haddinden ziyade masraflar yaparak yahut ...

Devamını oku

İstihkak davası ile ilgili Yargıtay Kararları -2

İİK’nın 97/17. maddesinde; “İstihkak davasına karşı haczi yaptıran alacaklı bu Kanunun 11 inci babı hükümlerine dayanarak ve muvakkat veya kati aciz belgesi ibrazına mecbur olmaksızın mütekabilen iptal davası açabilir. Dava ve mütekabil davada tarafların gösterecekleri bütün delilleri hakim serbestçe takdir eder” hükmüne yer verilmiştir. İİK’nın 96. ve bunu izleyen maddelerinde düzenlenen istihkak iddiasına ilişkin koşullar menkul mallar için uygulanmaktadır. Taşınmaz ...

Devamını oku

İstihkak davası ile ilgili Yargıtay kararları

2918 Sayılı KTK’nun 22/c-2 ve aynı yönetmeliğin 29/A-d-2. maddeleri uyarınca tarım makinaları özel ve tüzel kişinin bulunduğu yer Ziraat Odasına tescili zorunlu araçlardandır. Bu nedenle tarım makinalarının her türlü satış ve devirlerinin geçerli olabilmesi için noterlerce resmi şekilde yapılması gerekir. Trafik Yasa ve Yönetmeliğinde Medeni Kanunda yazılı şekilde sicile itimat şeklinde bir madde yer almamıştır. Buna göre, trafik kaydında yolsuz bir ...

Devamını oku

Kimler istihkak iddiasında bulunabilir?

İstihkak iddiasında bulunma hakkı, borçluya ve istihkak iddiası sahibi üçüncü kişiye aittir. İstihkak iddiasının ileri sürülebilmesi için geçerli bir haciz işleminin olması gerekir. Haciz yapıldıktan sonra kaldırılmış ya da icra mahkemesince şikayet üzerine iptal edilmiş, ya da ihtiyati haciz kesin hacze dönüşmemiş ise, “geçerli haciz” olmayacağından, bu durumda istihkak iddiası da ileri sürülemez. 1- Borçlunun İstihkak İddiasını İleri Sürmesi Borçlu, kendi elinde iken ...

Devamını oku

İstihkak iddiası nedir? İstihkak davası hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

Haczedilen bir mal üzerinde, alacaklı ve borçlu dışındaki üçüncü bir kişinin, mülkiyet veya rehin hakkı gibi hak sahibi olduğunun ileri sürülmesine, istihkak iddiası denir. Borçlunun mallarına haciz tatbik edilirken, uygulamada, borçlu dışında üçüncü bir kişiye ait olan malların da haczedildiği durumlara rastlanmaktadır. Bu gibi durumlarda, borçluya ait olmadığı iddia edilen bu malların hacizden kurtarılması için açılan davaya istihkak davası adı verilmektedir. İstihkak ...

Devamını oku

Alacaklıyı zarara uğratmak kastıyla mevcudunu azaltma suçu hakkında bilinmesi gerekenler

2004 Sayılı İcra İflas Kanunu’nun 331. maddesinin 1. fıkrası: “alacaklısını zarara sokmak kastiyle mevcudunu eksilten borçluların cezası” başlıklı olup Madde 331:  (Değişik madde: 17/07/2003 – 4949 S.K./89. md.;Değişik madde: 31/05/2005-5358 S.K./1.mad) : Haciz yolu ile takip talebinden sonra veya bu talepten önceki iki yıl içinde borçlu; alacaklısını zarara sokmak maksadıyla, mallarını veya bunlardan bir kısmını mülkünden çıkararak, telef ederek veya kıymetten düşürerek ...

Devamını oku

89/3 Haciz ihbarnamesine karşı açılan menfi tespit davası – Yargıtay kararları

Davacı tarafından süresinde cevap verildiği, bu durumda davalı alacaklının 89/2 haciz ihbarnamesi göndermemesi gerekirken gönderdiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Davacının, İcra Tetkik Mercii’ne başvurarak şikayet yoluyla ikinci haciz ihbarnamesini iptal ettirmesi mümkündür. Ancak gereksiz yere de olsa ikinci haciz ihbarnamesi gönderildiğine ve 89/3. maddeye göre yedi gün içinde menfi tespit davası açılması zorunlu bulunduğuna göre davacının bu davayı açmakta hukuki yarar ...

Devamını oku

3. Haciz ihbarnamesine karşı açılan menfi tespit davası nedir?

Dava üçüncü kişi tarafından, takip alacaklısına karşı açılır. Bu davanın konusu; üçüncü kişi / davacının, takip borçlusuna hiç ya da haciz ihbarnamesi ile haczedilen miktarda borcu bulunmadığının tespitine ilişkindir. Bu dava maktu harca tabidir. İİK’nın 89/3-son cümlesinin amacı; iyi niyetli üçüncü kişilerin kolaylıkla olumsuz tespit davası açmak suretiyle, iddialarını ispatlaması amaçlanmıştır. Üçüncü kişi bu davayı, üçüncü haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren ...

Devamını oku

3. Haciz ihbarnamesi ile ilgili Yargıtay kararları

Takibin kesinleşmesinden sonra alacaklı tarafından 3. kişiye göndertilen İİK’nın 89/1 ve 89/2 haciz ihbarnamelerinin usulsüz tebliğ edildiği yönünde 3. kişinin icra mahkemesine herhangi bir başvurusu bulunmamaktadır. Adı geçene gönderilen 3. haciz ihbarnamesine karşı da yasada öngörülen 15 günlük süreden sonra menfi tespit davası açtığından sözü edilen alacak 3. kişi nezdinde kesinleşmiştir. Bu durumda, şikayetin kabulü gerekirken yazılı gerekçeyle reddi isabetsizdir… ...

Devamını oku

3. Haciz ihbarnamesi nedir?

İkinci haciz ihbarnamesine hiç ya da süresi içinde itiraz edilmemesi halinde 3. kişiye üçüncü haciz ihbarnamesi gönderilir. Bu ihbarnamede, birinci ve ikinci haciz ihbarnamesindeki gibi, üçüncü kişinin adı, adresi, alacaklı ve borçlunun kimlikleri, adresleri, haczedilen şeyin miktarı ve ikinci haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihi ile ilgili bilgiler yer alır. Bunun dışında,2.haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihi; malın üçüncü kişinin elinde veya borcun zimmetinde sayıldığı, ...

Devamını oku