Yargıtay Kararları

İstihkak davası ile ilgili Yargıtay Kararları -2

İİK’nın 97/17. maddesinde; “İstihkak davasına karşı haczi yaptıran alacaklı bu Kanunun 11 inci babı hükümlerine dayanarak ve muvakkat veya kati aciz belgesi ibrazına mecbur olmaksızın mütekabilen iptal davası açabilir. Dava ve mütekabil davada tarafların gösterecekleri bütün delilleri hakim serbestçe takdir eder” hükmüne yer verilmiştir. İİK’nın 96. ve bunu izleyen maddelerinde düzenlenen istihkak iddiasına ilişkin koşullar menkul mallar için uygulanmaktadır. Taşınmaz ...

Devamını oku

İstihkak davası ile ilgili Yargıtay kararları

2918 Sayılı KTK’nun 22/c-2 ve aynı yönetmeliğin 29/A-d-2. maddeleri uyarınca tarım makinaları özel ve tüzel kişinin bulunduğu yer Ziraat Odasına tescili zorunlu araçlardandır. Bu nedenle tarım makinalarının her türlü satış ve devirlerinin geçerli olabilmesi için noterlerce resmi şekilde yapılması gerekir. Trafik Yasa ve Yönetmeliğinde Medeni Kanunda yazılı şekilde sicile itimat şeklinde bir madde yer almamıştır. Buna göre, trafik kaydında yolsuz bir ...

Devamını oku

Alacaklıyı zarara uğratmak kastıyla mevcudunu azaltma suçu hakkında bilinmesi gerekenler

2004 Sayılı İcra İflas Kanunu’nun 331. maddesinin 1. fıkrası: “alacaklısını zarara sokmak kastiyle mevcudunu eksilten borçluların cezası” başlıklı olup Madde 331:  (Değişik madde: 17/07/2003 – 4949 S.K./89. md.;Değişik madde: 31/05/2005-5358 S.K./1.mad) : Haciz yolu ile takip talebinden sonra veya bu talepten önceki iki yıl içinde borçlu; alacaklısını zarara sokmak maksadıyla, mallarını veya bunlardan bir kısmını mülkünden çıkararak, telef ederek veya kıymetten düşürerek ...

Devamını oku

89/3 Haciz ihbarnamesine karşı açılan menfi tespit davası – Yargıtay kararları

Davacı tarafından süresinde cevap verildiği, bu durumda davalı alacaklının 89/2 haciz ihbarnamesi göndermemesi gerekirken gönderdiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Davacının, İcra Tetkik Mercii’ne başvurarak şikayet yoluyla ikinci haciz ihbarnamesini iptal ettirmesi mümkündür. Ancak gereksiz yere de olsa ikinci haciz ihbarnamesi gönderildiğine ve 89/3. maddeye göre yedi gün içinde menfi tespit davası açılması zorunlu bulunduğuna göre davacının bu davayı açmakta hukuki yarar ...

Devamını oku

3. Haciz ihbarnamesi ile ilgili Yargıtay kararları

Takibin kesinleşmesinden sonra alacaklı tarafından 3. kişiye göndertilen İİK’nın 89/1 ve 89/2 haciz ihbarnamelerinin usulsüz tebliğ edildiği yönünde 3. kişinin icra mahkemesine herhangi bir başvurusu bulunmamaktadır. Adı geçene gönderilen 3. haciz ihbarnamesine karşı da yasada öngörülen 15 günlük süreden sonra menfi tespit davası açtığından sözü edilen alacak 3. kişi nezdinde kesinleşmiştir. Bu durumda, şikayetin kabulü gerekirken yazılı gerekçeyle reddi isabetsizdir… ...

Devamını oku

2. Haciz ihbarnamesi ile ilgili Yargıtay kararları

Takip kesinleştikten sonra alacaklı borçlunun 3. kişilerdeki hak ve alacaklarına haciz koydurabilir. Şikayetçi bankaya İİK’nın 89/1. maddesine uygun olarak 1. haciz ihbarnamesi tebliğ edilmeden İİK’nın 78. maddesi uyarınca doğrudan doğruya haciz konulmasına ilişkin işleme süresinde itiraz edilmediğinden bahisle İİK’nın 89/2. maddesine göre 2. haciz ihbarnamesi gönderilmesi yasaya aykırıdır… (12. HD., 1.7.2003 T., 12790/15680) Birinci haciz ihbarnamesine karşı ‘takip borçlusuna borcu ...

Devamını oku

1.Haciz ihbarnamesi ile ilgili Yargıtay kararları -3

Alacaklının 3. kişiye İİK’nın 89/1. maddesi uyarınca gönderdiği haciz ihbarnamesine karşı, 3. kişi verdiği cevapta borçlu şirketin mevduat hesaplarının bulunduğu, ancak genel kredi sözleşmesi uyarınca bankaya rehinli olduğu, bu nedenle İcra dosyası haczinin, bankanın rehin haklarından sonra hüküm ifade etmek üzere işlendiğini itirazen bildirmiştir. Bu cevabi yazı dairemizin süreklilik arz eden İçtihatlarına göre 89/1 haciz ihbarnamesine karşı itiraz niteliğindedir. Bu ...

Devamını oku

1. Haciz ihbarnamesi ile ilgili Yargıtay kararları -2

Banka sırrı nedeniyle alacaklının hangi bankada borçluya ait hesap olduğunu bilmesi mümkün değildir. Bu nedenle İcra Dairesi, alacaklının, borçlunun mevduatının bulunduğunu bildirdiği (tahmin ettiği) bankadaki mevduatı alacaklının talebi üzerine haczeder. Borçlunun o bankada gerçekten mevduatının bulunup bulunmadığı, ancak birinci haciz ihbarnamesinden sonra belli olacaktır. Kendilerine haciz ihbarnamesi veya ücret haczi bildirilen üçüncü kişiler, meslek veya banka sırrına dayanarak cevaptan kaçınamazlar, ...

Devamını oku

1. Haciz ihbarnamesi ile ilgili Yargıtay kararları

İcra müdürlüğünce şikayetçiye doğrudan doğruya gönderilen haciz müzekkeresine karşılık üçüncü kişi, icra dosyasına vermiş olduğu cevapta “… pus makinesi üzerinden konusu suç olan sahte kurallarla işlem yapılması neticesinde pos bedellerinin Y.G. hesabına aktarılması ve bankanın zararına sebebiyet verilmesi sebebi ile bankamız alacaklarına istinaden hesap blokelidir” cevabı karşısında icra müdürlüğünce şikayetçiye yeniden haciz müzekkeresi gönderilmesi yerinde bulunmadığından şikayetin kabulü gerekir… (12. ...

Devamını oku

1. Haciz ihbarnamesine nasıl itiraz edilir?

Haciz ihbarnamesine 3. şahıs tarafından verilen cevaplar, fiili duruma göre farklılık arzedebilmektedir. 3. şahsın uhdesinde, borçlunun hak veya alacakları mevcut ise, 3. şahıs, haciz ihbarnamesine vereceği cevapta, uhdesinde ne kadar tutar bulunduğu hususunu bildirir cevap verecektir. Eğer borç miktarı, 3. şahsın uhdesinde olan tutardan fazla ise, 3. şahsın, yeddinde bulunan tutarı aşan kısım için haciz ihbarnamesine itiraz etmesi yerinde olacaktır. Borçlunun, ...

Devamını oku