İcra İflas Kanunu

İcra İflas Kanunu Madde 16 Şikayet

Şikayet Madde 16 – (Değişik: 3/7/1940 – 3890/1 md.) Kanunun hallini mahkemeye bıraktığı hususlar müstesna olmak üzere İcra ve İflas dairelerinin yaptığı muameleler hakkında kanuna muhalif olmasından veya hadiseye uygun bulunmamasından dolayı icra mahkemesine şikayet olunabilir. Şikayet bu muamelelerin öğrenildiği tarihten yedi gün içinde yapılır. Bir hakkın yerine getirilmemesinden veya sebepsiz sürüncemede bırakılmasından dolayı her zaman şikayet olunabilir.

Devamını oku

İcra ve İflas Kanunu Madde 15 – İcra ve İflas Harçları ile Adli Yardım

İcra ve İflas Harçları ile Adli Yardım Madde 15– (Değişik: 3/7/1940 – 3890/1 md.) İcra ve iflas harçlarını kanun tayin eder. Kanunda hilafı yazılı değilse, bütün harç ve masraflar borçluya ait olup neticede ayrıca hüküm ve takibe hacet kalmaksızın tahsil olunur. İcra takiplerinde, müzahereti Adliye kararları takibe yetkili icra mahkemesi tarafından Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 465 ve müteakip maddelerine tevfikan ittihaz ...

Devamını oku

İcra ve İflas Kanunu Madde 14 Tüzük, Yönetmelik ve Yargıtay Kararlarının Yayınlanması

Tüzük, Yönetmelik ve Yargıtay Kararlarının Yayınlanması Madde 14 – (Değişik: 18/2/1965 – 538/10 md.) Bu kanunun uygulama şekli tüzükle, icra ve iflas daireleri ile tetkik mercilerinde tutulacak defterlerle dosyaların ve diğer basılı kağıtların düzenlenme şekilleri Adalet Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle tayin ve tespit olunur. (Ek fıkra: 17/7/2003-4949/3 md.) Yargıtay, icra ve iflâs işlerine ait kararların tamamını düzenli olarak yayımlar. Buna ilişkin ...

Devamını oku

İcra ve İflas Kanunu Madde 13/a Cumhuriyet Savcılarının İcra ve iflas Dairelerini Denetlemesi

Cumhuriyet Savcılarının İcra ve iflas Dairelerini Denetlemesi Madde 13/a: Cumhuriyet Savcılarının İcra ve İflas Dairelerini Denetlemesi (Ek: 18/2/1965 – 538/9 md.) 13’üncü maddeye göre Cumhuriyet savcılarınca ilk defa yapılacak teftişin, geçen bir yıllık işlemlere şamil olmak üzere her sene Ocak ayı içinde yapılması ve düzenlenecek raporların birer örneğinin icra ve iflas dairesi ile Cumhuriyet savcılığında saklanması, gereklidir. Teftişlerin yapılması, savcılıkların ...

Devamını oku

İcra ve İflas Kanunu Madde 13 İcra iflas müdürlüklerinin denetlenmesi

İcra ve İflas Dairelerinin Denetim ve Gözetimi Madde 13 – (Değişik: 6/6/1985 – 3222/3 md.) (Değişik birinci cümle: 17/7/2003-4949/2 md.) İcra ve iflâs daireleri, 4’üncü maddedeki esaslara göre İcra mahkemesi hâkiminin daimî gözetimi ve denetimi altındadır. Bu daireler Cumhuriyet savcıları ve adalet müfettişleri vasıtası ile denetime tabi tutulur. Cumhuriyet savcıları bu daireleri yılda en az bir defa denetlerler. İcra ve ...

Devamını oku

İcra ve İflas Kanunu Madde 11 İcra Hakimi ile İcra ve İflas Memurlarının Akit Yapma Yasağı

İcra Hakimi ile İcra ve İflas Memurlarının Akit Yapma Yasağı Madde 11 – Tetkik vazifesini gören hakimler ve icra ve iflas memur ve müstahdemleri, dairelerince takip edilmekte olan bir alacak veya satılmakta bulunan bir şey hakkında kiminle olursa olsun kendileri veya başkaları hesaplarına bir akit yapamazlar. Yaparlarsa hükümsüzdür. İcra mahkemesi hakimleri, ve icra personeli (Müdür, müdür yardımcısı, katiplerin), kişisel menfaatleri ...

Devamını oku

İcra ve İflas Kanunu Madde 10/a İcra Mahkemesi Hakiminin Reddi

İcra Mahkemesi Hakiminin Reddi Madde 10/a – (Ek: 18/2/1965 – 538/7 md.; Değişik: 2/3/2005-5311/1 md.) İcra mahkemesi hakimi reddedildiği takdirde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundaki hükümler uygulanır. Ret talebinde bulunan, dilekçesinde ret sebeplerini delilleri ile birlikte bildirmek zorundadır. Ret talebinin reddi hakkındaki karara karşı istinaf yoluna başvurulması, hakimin işe bakıp karar vermesine engel değildir. Ret talebinin reddi hakkındaki kararın kaldırılması hâlinde ...

Devamını oku

İcra İflas Kanunu Madde 10 İcra ve İflas Memurlarının Kendi ve Yakınlarının İşlerini Görme Yasağı

İcra ve İflas Memurlarının Kendi ve Yakınlarının İşlerini Görme Yasağı Madde 10-(Değişik: 18/2/1965- 538/6 md.) İcra ve iflas işlerine bakan memur ve müstahdemler 1. Kendisinin, 2. Karı veya kocasının, nişanlısının yahut kan ve sihri usul ve füruunun veya üçüncü derece dahil olmak üzere bu dereceye kadar olan kan ve sihri civar hısımlarının, 3. Kanuni mümessili veya vekili yahut müstahdemi bulunduğu ...

Devamını oku

İcra İflas Kanunu Madde 9 – Para ödemesi ve değerli eşyanın muhafazası

PARA ÖDENMESİ VE DEĞERLİ EŞYANIN MUHAFAZASI: Madde 9- (Değişik madde ve başlığı: 6352 S.K.-02.07.2012/m.4; yürürlük: 6352 S.K. m.106 gereği: 05.01.2013) İcra ve iflas dairelerine yapılacak her türlü nakdî ödeme, Adalet Bakanlığı tarafından uygun görülecek bankalarda icra ve iflas dairesi adına açılan hesaba yapılır. Haciz sırasında, borçlu veya üçüncü kişiler tarafından yapılan ödeme nedeniyle tahsil edilen paralar, en geç tahsilatın yapıldığı ...

Devamını oku