İcra Hukuku Mevzuatı

2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu

2004 SAYILI İCRA VE İFLAS KANUNU   BİRİNCİ BAP Teşkilat ve muhtelif hükümler İcra daireleri: Madde 1 – (Değişik: 2/7/2012-6352/1 md.) Her asliye mahkemesinin yargı çevresinde yeteri kadar icra dairesi bulunur. Her icra dairesinde Adalet Bakanlığı tarafından atanacak bir icra müdürü, yeteri kadar icra müdür yardımcısı, icra katibi ile adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonları tarafından görevlendirilecek mübaşir ve ...

Devamını oku

İcra ve İflas Kanunu Yönetmeliği

İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflâs Kanunu uyarınca icra ve iflâs daireleri ile icra mahkemelerinde tutulacak defter, dosyalar ve diğer basılı kâğıtlara ilişkin hususlar ile aciz vesikası sicili, icra dairelerinin teftiş ve denetimi ve malvarlığının terki suretiyle konkordatoda ...

Devamını oku