Author Archives: admin

İcra hukukunda şikayet nedir?

Şikayet, icra (iflas) dairelerinin icra (iflas) hukukuna aykırı olan veya hadiseye uygun bulunmayan işlemlerinin iptali veya düzeltilmesi veya yerine getirilmeyen veya sebepsiz sürüncemede bırakılan bir hakkın yerine getirilmesi için başvurulan kendine özgü bir kanun yoludur. ŞİKAYET SEBEPLERİ: İşlemin kanuna aykırı olması İşlemin olaya uygun olmama Bir hakkın yerine getirilmemesi (süresiz) Bir hakkın sürüncemede bırakılması (süresiz) Kamu düzenine aykırılık (süresiz)   ...

Devamını oku

İcra mahkemesi kararlarına karşı kanun yolları nelerdir?

1)TEMYİZ İcra mahkemesinin hukuka ilişkin kararların temyizi kural olarak ( HMK’nın geçici 3/1 maddesi uyarınca HUMK m.427-444) genel temyiz hükümlerine tabidir. Ancak İcra mahkemesi kararlarının temyizi için İİK’da özel hükümler düzenlenmiştir (m.363-366) İcra mahkemesi kararlarının hangilerinin temyiz edilebileceği İİK 363. maddesinde sınırlı olarak sayılmıştır. İcra mahkemesi kararlarının temyiz sınırı miktar(2015 yılı için bu miktar 5.980,00 TL  dir.) itibariyle 363.maddesinde belirtilmiştir. ...

Devamını oku

İcra mahkemelerinde yargılama usulü nasıldır?

İcra mahkemesinde basit yargılama usulü uygulanır (m.18,97,228,251, HMK 316-322) İcra mahkemesinde görülen işler ivedi işlerden sayılır . Adli tatil hükümleri uygulanmaz. İcra mahkemesi kararları kural olarak maddi anlamda kesin hüküm değildir. İstisnası genel hükümlere göre incelediği istihkak davası ve İİK m.89/4’ e göre açılan tazminat davası ile ihalenin feshi şikayetinin reddi kararıdır. İcra mahkemesi kararları sadece takip hukuku bakımından kesin hüküm ...

Devamını oku

İcra mahkemelerinde yetki nasıl belirlenir?

İcra iflas dairelerinin işlemlerine karşı yapılacak itiraz ve şikayetleri incelemeye, o işlemi yapan icra ve iflas dairesinin bağlı olduğu icra mahkemesi yetkilidir (m.4) İcra takibinin yapıldığı yer (asıl icra dairesi) icra mahkemesi kural olarak yetkilidir. Bu yetki kuralının madde 79 ve 360’da yazılı iki istisnası vardır. İİK m.360’a göre “haczedilen mallar başka bir yerde bulunduğu taktirde satış istinabe suretiyle yapılır. ...

Devamını oku

İcra mahkemelerinin görev alanı nedir?

İcra mahkemeleri, asliye hukuk mahkemesi yargı çevresinde kurulan tek hakimli özel mahkemelerdir. Ayrı bir icra mahkemesi yok ise o yer asliye hukuk mahkemesi icra mahkemesi olarak görev yapar. İcra mahkemeleri, Anayasa’nın 152. maddesi anlamında bir mahkemedir. İcra mahkemeleri; 1- İcra(iflas) dairelerinin işlemlerine karşı yapılan şikayetleri inceler. (m.16-18) 2-Takibin şekline göre ,borçlunun takibe icra dairesinde itirazı üzerine alacaklının itirazın kaldırılması talepleri ile borçlunun icra mahkemesine ...

Devamını oku

İhtiyati hacze itiraz prosedürü

         Borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı itiraz edebilir.          İhtiyati hacze itirazı incelemeye bu kararı veren mahkemenin görevli bulunduğuna ilişkin kuralın tek istisnası, ihtiyati hacze konu alacak hakkında dava açılması halidir.          İtiraz süresi 7 gündür. Borçlunun huzuru ile yapılan hacizlerde haczin uyguladığı, aksi halde ihtiyati haciz tutanağının kendisine ...

Devamını oku

İhtiyati hacizde teminat ile ilgili bilinmesi gerekenler

Hakim, teminatsız ihtiyati haciz kararı veremez. 6100 Sayılı HMK m.87 uyarınca,  1 Ekim 2011 tarihinden itibaren ihtiyati haciz taleplerinde nelerin teminat olacağı hakimin takdirine bırakılmıştır. Banka, kendi teminat mektubunu teminat olarak gösteremez. Teminat parası serbest kalmadan haczedilemez. Alacaklı ve borçlu arasında teminat alınmadan ihtiyati haciz kararı verilebileceğini öngören sözleşmelerdeki kayıtlar geçersizdir. Çünkü teminat sadece borçlunun değil, ileride zarar görmesi muhtemel ...

Devamını oku

Vadesi gelmemiş alacaklarda ihtiyati haciz kararı verilebilmesinin şartları nelerdir?

İİK’nun 257 maddesinin 2.fıkrasına göre, ihtiyati haciz kararı verilebilmesi içinde borcun rehinle temin edilmemiş olması gerekir. Buna göre vadesi gelmemiş bir alacaktan dolayı ihtiyati haciz ancak aşağıdaki hallerden birinin varlığı halinde istenebilir. 1)Borçlunun belli bir adresinin olmaması: MK’nın 19.maddesindeki yerleşim yeri deyiminden daha geniştir. Daha çok borçlunun sakin olduğu yer anlamındadır. 2)Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla mallarını gizlemesi, mallarını kaçırmaya hazırlanması, ...

Devamını oku

Menkul (taşınır) teslimine ilişkin ilamların icrası hakkında bilinmesi gerekenler

Mahkeme ilamında, bir menkulün teslimine karar verilmiş ise, lehine hüküm verilen karaf, ilamı icraya koymak suretiyle ilamın yerine getirilmesini isteyebilir. İlamlı takiplerde, yetki sorunu yoktur. Yani mahkeme ilamı, Türkiye’nin her yerinden takibe konulabilir. Kural olarak alacaklının sadece takip talebini hazırlaması gerekmekte ise de, uygulamada icra emri de alacaklı tarafça hazırlanmaktadır. İcra Müdürlüğü, icra emrini borçluya tebliğe çıkarır ve ilama konu menkulü ...

Devamını oku

İhalenin feshi davaları ile ilgili bilinmesi gerekenler

İhalenin feshi davaları, istisnai durumlar hariç, ihaleye konu satışı yapan İcra Müdürlüğü’nün bağlı bulunduğu İcra Mahkemelerinde şikayet yolu ile görülen davalardır. Dolayısı ile maktu harca tabidir. İcra yoluyla satışı yapılan menkul – gayrimenkulün, ihalesinin usulsüz olduğunu iddia eden taraf, menfaati olmak kaydı ile, ihale tarihinden itibaren başlamak üzere 7 günlük süre içerisinde bu davayı ikame edebilir. Yasada, ihalenin feshi davası açabilecek ...

Devamını oku