İcra mahkemesi kararlarına karşı kanun yolları nelerdir?

1)TEMYİZ

İcra mahkemesinin hukuka ilişkin kararların temyizi kural olarak ( HMK’nın geçici 3/1 maddesi uyarınca HUMK m.427-444) genel temyiz hükümlerine tabidir. Ancak İcra mahkemesi kararlarının temyizi için İİK’da özel hükümler düzenlenmiştir (m.363-366)

İcra mahkemesi kararlarının hangilerinin temyiz edilebileceği İİK 363. maddesinde sınırlı olarak sayılmıştır.

İcra mahkemesi kararlarının temyiz sınırı miktar(2015 yılı için bu miktar 5.980,00 TL  dir.) itibariyle 363.maddesinde belirtilmiştir.

Temyiz süresi icra mahkemesi kararının taraflara tefhiminden tefhimi yoksa tebliğinden itibaren 10 gündür. (m.363/son)

İcra mahkemesi kararı niteliği veya miktarı itibarıyla kesinse veya temyiz süresi içinde yapılmamışsa icra mahkemesi ek kararla temyiz isteminin reddine karar verir. Bu ret kararının tebliğinden itibaren 10 gün içinde temyizi mümkündür.( İcra mahkemesinin temyiz talebini ret yetkisi bu iki sebeple sınırlı olup bunun dışındaki sebeplerle temyiz talebinin reddine karar verme yetkisi Yargıtay’a aittir.) Bu halde temyiz yoluna başvurulmuş olması satış dahil hiçbir icra işlemini durdurmaz .(m.365/2)

İcra mahkemesi kararlarının temyizi satıştan başka icra işlemlerini durdurmaz.(m.364/3)

Ancak ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takipte icranın geri bırakılması talebinin reddi kararının temyizinde takip konusu alacağın %15 nisbetinde teminat yatırılmadığı taktirde satış durmaz ( m.149a/2)

İcra mahkemesi kararları ilam niteliğinde olmadığından İİK’da özel hüküm bulunmadıkça (m.97/14,269 ,276/2) İİK’nun 36. maddesi icra mahkemesi kararları hakkında uygulanmaz

Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine ilişkin işlemlere karşı yapılan itiraz ve şikayetler üzerine sulh hukuk mahkemesince verilen kararların temyiz süresi kararın tebliğinden itibaren 8 gündür.

2)KARAR DÜZELTME

İcra mahkemesi kararlarının bozulması veya onanmasına ilişkin mahkeme kararlarına karşı kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yoluna gidilebilir.(m.366/3, HUMK m.440-442)

Karar düzeltmeye başvurmak için parasal bir sınır öngörülmemiştir.

Karar düzeltme talebi temyiz incelemesini yapmış olan Yargıtay hukuk dairesinde (veya HGK’da )incelenir. Bu yola başvurma icra mahkemesi kararının icrasını (hacizli malların satışını) durdurmaz.

YARGILAMANIN İADESİ

İcra mahkemesi kararları kural olarak maddi hüküm teşkil etmediğinden kural olarak yargılamanın iadesi yoluna başvurulamaz. ihalenin feshi isteminin reddine ve istihkak davası sonucunda verilen kararlar maddi anlamda kesin hüküm teşkil ettiğinden bu kararlara karşı yargılamanın iadesi yoluna da başvrulabilecektir.

KANUN YARARINA TEMYİZ

Maddi anlamda kesin hüküm teşkil eden icra mahkemesi kararlarına karşı kanun yararına temyiz yoluna gidilebilir.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*