İcra mahkemelerinde yargılama usulü nasıldır?

İcra mahkemesinde basit yargılama usulü uygulanır (m.18,97,228,251, HMK 316-322) İcra mahkemesinde görülen işler ivedi işlerden sayılır . Adli tatil hükümleri uygulanmaz.

İcra mahkemesi kararları kural olarak maddi anlamda kesin hüküm değildir. İstisnası genel hükümlere göre incelediği istihkak davası ve İİK m.89/4’ e göre açılan tazminat davası ile ihalenin feshi şikayetinin reddi kararıdır.

İcra mahkemesi kararları sadece takip hukuku bakımından kesin hüküm teşkil eder.

İcra mahkemeleri şikayet, itiraz ve itirazın kaldırılması talepleri hakkında kabul veya ret kararı verebilir. Görevsizlik kararı veremez. Ancak dava niteliği taşıyan tapu tescil,ortaklığın satış yoluyla giderilmesi gibi davalarda görevsizlik kararı vermesi gerekir.

İİK m.18/2’e göre icra mahkemesi şikayet konusunun niteliğine göre duruşma yapılmasına gerek olup olmadığını taktir eder; duruşma yapılmasını uygun gördüğü taktirde ilgileri en kısa zamanda duruşmaya çağırır ve gelmezlerse bile karar verir. Ancak Kanunda duruşma yapılması zorunlu olan haller de söz konusudur (m.169 a/1,134/2)

Hukuk Muhakemeleri Kanunu açılan davalardaki usulü hakkında olup icra takiplerine ilişkin itiraz ve şikayetler dava niteliğinde olmadığından ancak açık bir atıf olması veya atıf yoksa niteliğine uygun düştüğü ölçüde uygulanır.

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*