Vadesi gelmemiş alacaklarda ihtiyati haciz kararı verilebilmesinin şartları nelerdir?

İİK’nun 257 maddesinin 2.fıkrasına göre, ihtiyati haciz kararı verilebilmesi içinde borcun rehinle temin edilmemiş olması gerekir. Buna göre vadesi gelmemiş bir alacaktan dolayı ihtiyati haciz ancak aşağıdaki hallerden birinin varlığı halinde istenebilir.

1)Borçlunun belli bir adresinin olmaması:

MK’nın 19.maddesindeki yerleşim yeri deyiminden daha geniştir. Daha çok borçlunun sakin olduğu yer anlamındadır.

2)Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla mallarını gizlemesi, mallarını kaçırmaya hazırlanması, kaçması, ya da bu maksatla alacaklının haklarını ihlal eden hileli işlemlerde bulunması:

Borçlu yükümlülüklerinden kurtulmak için mallarını çok düşük bedelle başkalarına yükümlülüklerinden kurtulmak için mallarını çok düşük bedelle başkalarına temlik etmek veya gizlemek suretiyle kaçırabilir. Örneğin borçlunun ihtiyacı olmadığı halde mallarını rehnetmesi, satması, muvazaalı maumelelere girişmesi, borçlunun sattığı mallar yerine ticarethanesine yeni mallar almaması mallarını kaçırmak sayılabilir.

Bir tacirin ticarethanesinin sadece aktifini dağıtması, borçlunun makul bir sebep göstermeden üçüncü şahıs lehine ipotek tesis etmesi ve bir kooperatifin kanuna aykırı olarak tasfiye edilmesi taahhütlerden kaçmak amacıyla mal kaçırma sayılmıştır. Borçlunun alacaklıların takibinden kurtulmak amacıyla ticarethanesini kapatarak hiçbir adres bırakmadan ortadan kaybolması bu kapsama dahil olduğu gibi, yeni adresin bilinmesi fakat bu yeni adreste borçluya takip yapmak imkanının güç olması halinde de borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçtığı sonucuna varılmalıdır. Borçlunun ticarethanesini ve yerleşim yerini başka yere taşıması, başlı başına taahhütlerinden kaçtığını göstermez. Yalnız borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçtığının ispatında kesin bir ispat aranmamalı, bu konuda mahkemeye kanaat verilmesi yeterli kabul edilmelidir.

Vadesi gelmemiş bir alacaktan dolayı ihtiyati haciz konulması ve süresinde takip talebinde bulunulması halinde borçlu, ödeme emrine itiraz etmez veya itirazı icra mahkemesince kesin olarak kaldırır veya mahkemece iptal edilirse ihtiyati haciz kesinleşir.

Vadesi gelmemiş (müeccel) alacaklarda ihtiyati haciz kararı verilmesinin sonuçları;

 a)Bu nedenlerle ihtiyati haciz konulursa borç, sadece borçlu hakında muaccel hale gelir.

b)Bono keşidecisinin iflas ettiğini kanıtlayan senet hamili, bononun müracaat borçlularına karşı ihtiyati haciz isteyebilir. Poliçede de muhatabın kabulden kaçınması, ya da kabule arzı yasaklanmış poliçede keşidecinin iflası halinde müracaat borçlularına karşı ihtiyati haciz istenebilir.

c)Konkordatonun tasdikini reddeden mahkeme, teminat aranmaksızın borçlunun haczedilebilir bütün mallarının ihtiyaten haczine karar verir. Bu karar masrafı avans olarak yatıran herhangi bir alacaklının talebiyle uygulanır. (m. 301,II)

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*