Monthly Archives: Ekim 2015

Alacaklıyı zarara uğratmak kastıyla mevcudunu azaltma suçu hakkında bilinmesi gerekenler

2004 Sayılı İcra İflas Kanunu’nun 331. maddesinin 1. fıkrası: “alacaklısını zarara sokmak kastiyle mevcudunu eksilten borçluların cezası” başlıklı olup Madde 331:  (Değişik madde: 17/07/2003 – 4949 S.K./89. md.;Değişik madde: 31/05/2005-5358 S.K./1.mad) : Haciz yolu ile takip talebinden sonra veya bu talepten önceki iki yıl içinde borçlu; alacaklısını zarara sokmak maksadıyla, mallarını veya bunlardan bir kısmını mülkünden çıkararak, telef ederek veya kıymetten düşürerek ...

Devamını oku

89/3 Haciz ihbarnamesine karşı açılan menfi tespit davası – Yargıtay kararları

Davacı tarafından süresinde cevap verildiği, bu durumda davalı alacaklının 89/2 haciz ihbarnamesi göndermemesi gerekirken gönderdiği dosya kapsamından anlaşılmaktadır. Davacının, İcra Tetkik Mercii’ne başvurarak şikayet yoluyla ikinci haciz ihbarnamesini iptal ettirmesi mümkündür. Ancak gereksiz yere de olsa ikinci haciz ihbarnamesi gönderildiğine ve 89/3. maddeye göre yedi gün içinde menfi tespit davası açılması zorunlu bulunduğuna göre davacının bu davayı açmakta hukuki yarar ...

Devamını oku

3. Haciz ihbarnamesine karşı açılan menfi tespit davası nedir?

Dava üçüncü kişi tarafından, takip alacaklısına karşı açılır. Bu davanın konusu; üçüncü kişi / davacının, takip borçlusuna hiç ya da haciz ihbarnamesi ile haczedilen miktarda borcu bulunmadığının tespitine ilişkindir. Bu dava maktu harca tabidir. İİK’nın 89/3-son cümlesinin amacı; iyi niyetli üçüncü kişilerin kolaylıkla olumsuz tespit davası açmak suretiyle, iddialarını ispatlaması amaçlanmıştır. Üçüncü kişi bu davayı, üçüncü haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren ...

Devamını oku

3. Haciz ihbarnamesi ile ilgili Yargıtay kararları

Takibin kesinleşmesinden sonra alacaklı tarafından 3. kişiye göndertilen İİK’nın 89/1 ve 89/2 haciz ihbarnamelerinin usulsüz tebliğ edildiği yönünde 3. kişinin icra mahkemesine herhangi bir başvurusu bulunmamaktadır. Adı geçene gönderilen 3. haciz ihbarnamesine karşı da yasada öngörülen 15 günlük süreden sonra menfi tespit davası açtığından sözü edilen alacak 3. kişi nezdinde kesinleşmiştir. Bu durumda, şikayetin kabulü gerekirken yazılı gerekçeyle reddi isabetsizdir… ...

Devamını oku

3. Haciz ihbarnamesi nedir?

İkinci haciz ihbarnamesine hiç ya da süresi içinde itiraz edilmemesi halinde 3. kişiye üçüncü haciz ihbarnamesi gönderilir. Bu ihbarnamede, birinci ve ikinci haciz ihbarnamesindeki gibi, üçüncü kişinin adı, adresi, alacaklı ve borçlunun kimlikleri, adresleri, haczedilen şeyin miktarı ve ikinci haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihi ile ilgili bilgiler yer alır. Bunun dışında,2.haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihi; malın üçüncü kişinin elinde veya borcun zimmetinde sayıldığı, ...

Devamını oku

2. Haciz ihbarnamesi ile ilgili Yargıtay kararları

Takip kesinleştikten sonra alacaklı borçlunun 3. kişilerdeki hak ve alacaklarına haciz koydurabilir. Şikayetçi bankaya İİK’nın 89/1. maddesine uygun olarak 1. haciz ihbarnamesi tebliğ edilmeden İİK’nın 78. maddesi uyarınca doğrudan doğruya haciz konulmasına ilişkin işleme süresinde itiraz edilmediğinden bahisle İİK’nın 89/2. maddesine göre 2. haciz ihbarnamesi gönderilmesi yasaya aykırıdır… (12. HD., 1.7.2003 T., 12790/15680) Birinci haciz ihbarnamesine karşı ‘takip borçlusuna borcu ...

Devamını oku

2. Haciz ihbarnamesi nedir?

Üçüncü şahıs, birinci haciz ihbarnamesine hiç ya da süresinde itiraz etmez ise, kendisine ikinci haciz ihbarnamesi gönderilir. Üçüncü kişiye gönderilecek 2. haciz ihbarnamesinde, birinci haciz ihbarnamesindeki bilgiler ile birinci haciz ihbarnamesinin tebliğ tarihi; 7 gün içinde itiraz edilmemesi nedeniyle borcun üçüncü kişinin zimmetinde ve malın yedinde sayıldığı bildirilir. Ayrıca, üçüncü kişinin ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde birinci haciz ihbarnamesinde bildirilen sebeplerle ...

Devamını oku

1.Haciz ihbarnamesi ile ilgili Yargıtay kararları -3

Alacaklının 3. kişiye İİK’nın 89/1. maddesi uyarınca gönderdiği haciz ihbarnamesine karşı, 3. kişi verdiği cevapta borçlu şirketin mevduat hesaplarının bulunduğu, ancak genel kredi sözleşmesi uyarınca bankaya rehinli olduğu, bu nedenle İcra dosyası haczinin, bankanın rehin haklarından sonra hüküm ifade etmek üzere işlendiğini itirazen bildirmiştir. Bu cevabi yazı dairemizin süreklilik arz eden İçtihatlarına göre 89/1 haciz ihbarnamesine karşı itiraz niteliğindedir. Bu ...

Devamını oku

Haciz ihbarnamesine gerçeğe aykırı olarak itiraz edilmesinin sonuçları nelerdir?

Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesine müddeti içinde itiraz ederse, alacaklı, üçüncü şahsın verdiği cevabın aksini icra mahkemesinde ispat ederek üçüncü şahsın İİK’nın 338’inci maddenin birinci fıkrası hükmüne göre cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata mahkum edilmesini isteyebilir. İcra mahkemesi, tazminat hakkındaki davayı genel hükümlere göre çözümler. Alacaklı ceza ve hukuk davasını birlikte açabilir. Alacaklı tarafından açılan davada, üçüncü kişinin cezalandırılması isteğine ayrıca tazminat ...

Devamını oku

1. Haciz ihbarnamesi ile ilgili Yargıtay kararları -2

Banka sırrı nedeniyle alacaklının hangi bankada borçluya ait hesap olduğunu bilmesi mümkün değildir. Bu nedenle İcra Dairesi, alacaklının, borçlunun mevduatının bulunduğunu bildirdiği (tahmin ettiği) bankadaki mevduatı alacaklının talebi üzerine haczeder. Borçlunun o bankada gerçekten mevduatının bulunup bulunmadığı, ancak birinci haciz ihbarnamesinden sonra belli olacaktır. Kendilerine haciz ihbarnamesi veya ücret haczi bildirilen üçüncü kişiler, meslek veya banka sırrına dayanarak cevaptan kaçınamazlar, ...

Devamını oku