Kambiyo takibinde imzaya itiraz dilekçesi örneği

İSTANBUL ( ) İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
İstanbul …. İcra Müdürlüğü’nün 20../……..E. Sayılı dosyası

DAVACI :…………..(T.C KİMLİK NO: ……………..)
VEKİLİ :Av……………….
DAVALI :…………..
VEKİLİ :Av. ……………..
KONUSU : İmzaya itiraz
AÇIKLAMALAR :
1- Davalı tarafça müvekkil aleyhine İstanbul …. İcra Müdürlüğü’nün 20../…. E. Sayılı dosyası ile başlatılan icra takibinden müvekkilim, ödeme emri kendisine tebliğ edilmeden, ihtiyati haciz vesilesiyle 30.07.2013 tarihinde haberdar olmuştur.
2- Takibe konu icra dosyası tarafımızca incelendiğinde, senet üzerindeki imzanın müvekkile ait olmadığı görülmüştür. Bu husus, Gerekli bilirkişi incelemesi yaptırıldığı taktirde de sabit olacaktır.
3- Müvekkilim, Sayın Mahkemece yapılacak ilk celsede duruşmada hazır bulunarak ıslak imza örneklerini verecektir. Ayrıca ıslak imza örneklerinin bulunduğu resmi kurumlar da ayrıca sayın Mahkemenize bildirilecektir.
4- Müvekkil aleyhine , borçlu olmadığı halde ihtiyati haciz kararı almak sureti ile icra takibi başlatan ve haciz baskısı altında dosya borcunun ödenmesine sebebiyet veren davalının, arada ciranta da bulunmadığından kötü niyetli olduğu oldukça açıktır.
5- Takibe konu senet üzerindeki imza, müvekkilin eli ürünü olmayıp, müvekkili  borçlandırmak maksadı ile başlatılan işbu icra takibinde alacaklı taraf tamamen kötü niyetlidir. Davalı ile aralarında ne ticari ne de hukuki hiçbir ilişki de ayrıca bulunmamaktadır.
HUKUKİ NEDENLER : İİK sair yasal mevzuat
HUKUKİ DELİLLER : İstanbul  ….İcra Müdürlüğü’nün 20…/…… E. Sayılı dosyası, imza örneklerini içerir evrak asılları, bilirkişi incelemesi sair her türlü yasal delil.
NETİCE-İ TALEP :Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, Alacaklı / davalı hakkında hukuki ve cezai her türlü şikayet ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile, gerekli imza incelemesinin yapılmasına müteakip;
1- Müvekkil  hakkında başlatılan takibin geçici olarak durdurulmasına,
2- Senet üzerindeki imzanın müvekkilime ait olup olmadığını bilebilecek durumda olan Lehdar ……….’ın %20’den aşağı olmamak üzere kötü niyet tazminatına ve %10 para cezasına mahkumiyetine,
3- Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana tahmiline karar verilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim.

Davacı Vekili
Av. ……………

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*