Kambiyo takibinde imzaya itiraz dilekçesi örneği -2

İSTANBUL    (     ) İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE DOSYA NO: ………………………

 

DAVACI          :…………………. (T.C KİMLİK NO: ……………………….)

VEKİLİ           :………………………….

DAVALI          :……………………….

VEKİLİ           :…………………

KONUSU        : İmzaya itiraz

AÇIKLAMALAR        :

 • Davalı tarafça müvekkil aleyhine İstanbul …………İcra Müdürlüğü’nün 2013/….. E. Sayılı dosyası ile başlatılan icra takibinden müvekkilim, ……….. tarihinde haberdar olmuştur.
 • Takibe konu icra dosyası tarafımızca incelendiğinde, senet üzerindeki imzanın müvekkile ait olmadığı görülmüştür. Bu husus, Gerekli bilirkişi incelemesi yaptırıldığı taktirde de sabit olacaktır.
 • Müvekkilim, Sayın Mahkemece yapılacak ilk celsede duruşmada hazır bulunarak ıslak imza örneklerini verecektir.
 • Müvekkilimin ıslak imzalarını içerir resmi belgeler;
 • .
 • .
 • .
 • .’den celp edilebilir
 • Müvekkil aleyhine , borçlu olmadığı halde ihtiyati haciz kararı almak sureti ile icra takibi başlatan ve haciz baskısı altında dosya borcunun ödenmesine sebebiyet veren davalının, arada ciranta da bulunmadığından kötü niyetli olduğu oldukça açıktır.

HUKUKİ NEDENLER           : İİK sair yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER : İstanbul ….. İcra Müdürlüğü’nün 2013/…. E. Sayılı dosyası,  imza örneklerini içerir evrak asılları, bilirkişi incelemesi sair her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP      :Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle, Alacaklı / davalı hakkında hukuki ve cezai her türlü şikayet ve dava hakkımız saklı kalmak kaydı ile,

 • Davanın kabulüne,
 • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine,
 • %20‘den aşağı olmamak üzere kötü niyet tazminatı ile davalı aleyhine % 10 para cezasına hükmedilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımla talep ederim.

 

                                                                                                          Davacı Vekili

 

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*