Dosyada vekil varken asile tebligat nedeniyle ödeme emrinin iptali dilekçesi örneği

 İSTANBUL   (    ) İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

İCRA DOSYA NO           : İstanbul …. İcra Müdürlüğü’nün 20…/….. E. Sayılı dosyası

DAVACI                             :

VEKİLİ                               : Av. …………….. –Adres antettedir.

DAVALI                             : ……………..( …………………………)

VEKİLİ                              :Av. …………………….

 

KONUSU                            : İstanbul … İcra Müdürlüğü’nün 20../….. E. Sayılı dosyasından gönderilen ödeme emrinin iptali talebidir.

AÇIKLAMALAR             :

  • Alacaklı davalı tarafından, müvekkilim aleyhine ilk olarak Bakırköy …. İcra Müdürlüğü’nün 201../…..E. Sayılı dosyasından başlatılan icra takibinde [Ek-1], tarafımızca yetkiye itiraz edilmiş, Bakırköy … İcra Hukuk Mahkemesi’nin 20…/…..E. Sayılı dosyası ile yetki itirazımızın kabulüne karar verilmiş idi. [Ek-2]
  • İş bu kere, davalı taraf, yetkili İstanbul …. İcra Müdürlüğü’nün 20../….. E. Sayılı dosyasından müvekkilime yeniden ödeme emri göndermiştir. Ancak  dosyada vekil mevcut iken, asile tebligat çıkarılması usul ve yasaya aykırı olup,  ……….. tarihinde müvekkile gönderilen ödeme emrinin iptali gerekmektedir.
  • Takipte alacaklı görünen ………….. ismi, senet metnine araya sıkıştırılmak sureti ile, başkası tarafından açıkça sonradan eklenmiş olup, bunu anlayabilmek için dikkatli incelemeye dahi gerek yoktur. Dolayısı ile ………… ibaresinin yok sayılması durumunda, …….. Ofis Mobilyaları ibaresinin tüzel kişiliği de bulunmadığından, takibe konu senedin, kambiyo senedi vasfı taşımadığı görülecektir. İş bu nedenle takibin de iptali gerekmektedir.
  • Diğer bir husus ise, takibe konu senet aslının icra kasasına alınmamış olmasıdır. İİK 167. maddesi “Takibin Şartları ” başlığını taşımakta olup,bu ibare ve altındaki açıklamalar emredici niteliktedir. Bu nedenle “Kambiyo senedi aslının icra dairesine teslim edilmemesi ” ve icra müdürünün alacaklı beyanını kabul edip senedi teslim almaması bana göre kanunun amacına aykırıdır. Dolayısı ile senet aslının icra kasasına alınmaksızın müvekkil aleyhine başlatılan iş bu takip, usule uygun değildir.

HUKUKİ NEDENLER           : İİK sair yasal mevzuat

HUKUKİ DELİLLER              : İcra dosyası sair her türlü yasal delil.

NETİCE-İ TALEP                   : Yukarıda arz ve izah olunan ve/veya resen ele alınacak nedenlerle;

  • Ödeme emrinin iptaline, şartların oluşması halinde takibin de iptaline,
  • Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ederim dedi.

 

Davacı Vekili

                                                                                                                                       Av. ……………….

 

 

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*