Şikayet yolu ile takibin iptali dilekçesi örneği

İSTANBUL ( ) İCRA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

İcra Müdürlüğü ve Dosya No: İstanbul … İcra Müdürlüğü 20../……….. E.

 

DAVACI                      :

VEKİLİ                       : Av. ………

DAVALI                      :

VEKİLİ                       :

KONU                         : Şikâyet: Takibin İptali

AÇIKLAMALAR        :

 

Yukarıda numarası verilen icra müdürlüğü dosyasından müvekkil aleyhine yapılan icra takibinin iptali gerekmektedir. Şöyle ki;

A.A.Ü.T.’nin 7. maddesi hükmü uyarınca,  (1) Görevsizlik, yetkisizlik nedeniyle dava dilekçesinin reddine, davanın nakline veya davanın açılmamış sayılmasına; delillerin toplanmasına ilişkin ara kararı gereğinin yerine getirilmesinden önce karar verilmesi durumunda, Tarifede yazılı ücretin yarısına, karar gereğinin yerine getirilmesinden sonraki aşamada ise tamamına hükmolunur. Şu kadar ki, davanın görüldüğü mahkemeye göre hükmolunacak avukatlık ücreti ikinci kısmın ikinci bölümünde yazılı miktarları geçemez.”

Hükmün atıfta bulunduğu ikinci kısmın ikinci bölümü uyarınca ise, “Asliye Mahkemelerinde takip edilen davalar için …………-TL’den” fazla vekâlet ücreti ödenmesine hükmedilemez.

Takibe konu alacağın dayandığı İstanbul …….Asliye Hukuk Mahkemesi’nin  20…/…E. 20…/…..K. sayılı kararın hüküm kısmında vekâlet ücreti ilgili maddede aynen:

Davalılar kendisini bir vekil ile temsil etmiş olduğundan, A.A.Ü.T. gereğince maktu -…………- TL vekâlet ücretinin davacıdan alınarak…” hükmü bulunmaktadır.

Anılan mahkeme kararında, yukarıda da görüldüğü üzere, dosyadaki her iki davalıya ayrı ayrı ………..-TL vekâlet ücreti ödenmesi yönünde hüküm kurulmadığı sabit olmakla; davalılardan sadece biri olan …………..’nun takibe konu edebileceği vekâlet ücreti miktarı, hükümde takdir edilen miktar olan ………….-TL’nin sadece yarısı, yani …………-TL olduğuna kuşku yoktur.

Takip alacaklısının aksine hareket ederek iki davalı için takdir edilen vekâlet ücreti miktarının tümünü icra takibine konu etmesi Yerel mahkeme kararına,  A.A.Ü.T. hükümlerine ve Yargıtay kararlarına aykırıdır.

 

HUKUKİ SEBEPLER            : AAÜT, İİK ve ilgili mevzuat.

DELİLLER                             :İstanbul … Asliye Hukuk Mahkemesi 20../….E. 20../… K. sayılı dosyasından verilen karar, İstanbul …. İcra Müdürlüğü’nün 20../….. E. sayılı dosyası.

 

TALEP                        : Açıklanan ve re’sen gözetilecek nedenlerle;

  • Müvekkil aleyhine yapılan haksız, hukuka aykırı ve dayanaktan yoksun icra takibinin tümüyle iptaline; aksi halde fazlaya ilişkin …….-TL’LİK kısmın iptaline;
  • Dava masrafları ile vekâlet ücretinin davalı banka üzerine bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekâleten talep ederiz.

                                                                                                         

 

Davacı vekili

Av. …………………

Cevapla

Email adresiniz paylasilmaz.. Zorunlu alanlari doldurunuz. *

*