Monthly Archives: Haziran 2015

Sıra Cetveline İtiraz ve Bononun Yetersizliği Yargıtay Kararı

Yargıtay 23. Hukuk Dairesi Sıra cetveli ve Bononun yetersizliği ile ilgili önemli bir karar verdi. Yerel mahkemenin kararını bozan Yargıtay, davacı lehine hüküm kurdu. Muvazaa iddiasına dayalı olarak sıra cetvelinin iptali istemine ilişkin açılan davada Yargıtay son sözünü söyledi:”Her zaman düzenlenmesi mümkün olan bono, alacağın varlığını ispatlamaya tek başına yeterli değildir.” YARGITAY 23. HUKUK DAİRESİ SIRA CETVELİNE İTİRAZ · BONONUN ...

Devamını oku

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı -Yetki itirazı – İtirazın iptali

T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS NO : 2013/10-395 KARAR NO : 2013/1568 Özet: İtirazın iptali davalarında, icra müdürlüğünün yetkisine itiraz varsa; itirazın iptali davasında öncelikle icra dairesinin yetkili olup olmadığı araştırılmalıdır. HUKUK GENEL KURULU KARARI Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: Dava, itirazın iptali istemine ilişkindir. Davacı Sosyal ...

Devamını oku

Dosyada vekil varken asile tebligat nedeniyle ödeme emrinin iptali dilekçesi örneği

 İSTANBUL   (    ) İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE   İCRA DOSYA NO           : İstanbul …. İcra Müdürlüğü’nün 20…/….. E. Sayılı dosyası DAVACI                             : VEKİLİ                               : Av. …………….. –Adres antettedir. DAVALI                             : ……………..( …………………………) VEKİLİ                              :Av. …………………….   KONUSU                            : İstanbul ...

Devamını oku

Kambiyo takibinde imzaya itiraz dilekçesi örneği -2

İSTANBUL    (     ) İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE İCRA MÜDÜRLÜĞÜ VE DOSYA NO: ………………………   DAVACI          :…………………. (T.C KİMLİK NO: ……………………….) VEKİLİ           :…………………………. DAVALI          :………………………. VEKİLİ           :………………… KONUSU        : İmzaya itiraz AÇIKLAMALAR        : Davalı tarafça müvekkil aleyhine İstanbul …………İcra Müdürlüğü’nün 2013/….. E. Sayılı dosyası ile başlatılan icra takibinden müvekkilim, ……….. tarihinde haberdar olmuştur. Takibe konu icra dosyası tarafımızca incelendiğinde, senet üzerindeki imzanın ...

Devamını oku

Kambiyo takibinde imzaya itiraz dilekçesi örneği

İSTANBUL ( ) İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE İstanbul …. İcra Müdürlüğü’nün 20../……..E. Sayılı dosyası DAVACI :…………..(T.C KİMLİK NO: ……………..) VEKİLİ :Av………………. DAVALI :………….. VEKİLİ :Av. …………….. KONUSU : İmzaya itiraz AÇIKLAMALAR : 1- Davalı tarafça müvekkil aleyhine İstanbul …. İcra Müdürlüğü’nün 20../…. E. Sayılı dosyası ile başlatılan icra takibinden müvekkilim, ödeme emri kendisine tebliğ edilmeden, ihtiyati haciz vesilesiyle 30.07.2013 tarihinde haberdar ...

Devamını oku

Yargıtay HGK 12-467/480 Harçtan muafiyet

Harçlar Kanunu ve Özel Kanunlarda, miktar ve nitelik itibarıyla çeşitli muafiyet ve istisnalara yer verilmiş olup, harçtan müstesna işlemler ile, harçtan muaf kişi ve gruplar açıkça düzenlenmiştir. Bu noktada; 492 sayılı Harçlar Kanunu’nun “Harçtan müstesna işlemler” başlıklı 13’üncü maddesinin (d) fıkrasında; İcra ve İflas dairelerinin kusuru yüzünden yanlış yapılmış olan işlemlerin ıslahı ve iptaline dair Tetkik Mercii kararlarıyla, bu iptal ...

Devamını oku

Yargıtay 12.HD 11405/16331 Noter satışı yapılmış aracın haczi

Alacaklı …….Bank A.Ş. vekili tarafından diğer borçlular yanında borçlu, E……Ltd. Şti. hakkında da genel haciz yoluyla icra takibine geçilmiş ve sürdürülen takip sırasında borçlunun adına kayıtlı olan ………. plakalı aracın trafik kaydına haciz konulduğu anlaşılmıştır. Davacı T………Ltd. Şti. icra mahkemesine başvurusunda haczedilen aracı Kadıköy 8. Noterliği’nin ………. tarih ve …… yevmiye numaralı kat’i satış sözleşmesi ile satın aldığını, malikin kendisi olduğunu ifade etmiş ...

Devamını oku

Yargıtay HGK kararı 12-602/914 Hukuki yarar

Özet: Borçlunun, takibe itiraz etmesinden ve mahkemenin tedbir kararından sonra yapılan takibin şikayet yolu ile iptalinin istemesinde müşteki/borçlunun hukuki yararı da bulunmaktadır. Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 07.06.2011 gün ve 2010/30708 E., 2011/11987 K. sayılı ilamı ile; Kadıköy 1.Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2009/1192 Esas sayılı iflasın ertelenmesi davasında verilen 12.11.2009 tarihli tedbir kararı ile İİK’nın 206. maddesinin 1.sırasındaki alacaklara ilişkin olanlar hariç olmak ...

Devamını oku

Şikayet yolu ile takibin iptali dilekçesi örneği

İSTANBUL ( ) İCRA MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE   İcra Müdürlüğü ve Dosya No: İstanbul … İcra Müdürlüğü 20../……….. E.   DAVACI                      : VEKİLİ                       : Av. ……… DAVALI                      : VEKİLİ                       : KONU                         : Şikâyet: Takibin İptali AÇIKLAMALAR        :   Yukarıda numarası verilen icra müdürlüğü dosyasından müvekkil aleyhine yapılan icra takibinin iptali gerekmektedir. Şöyle ki; A.A.Ü.T.’nin 7. maddesi hükmü uyarınca, “ (1) Görevsizlik, yetkisizlik ...

Devamını oku

Ticareti usulsüz terkten şikayet dilekçesi örneği

………….. (   ) İCRA CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE  MÜŞTEKİ                       : VEKİLİ                            : Av. ADRES                            : ŞÜPHELİ                        : …………..Ltd. Şti. Yetkilisi: ………………. ADRES                            : SUÇ                                 : İ.İ.K. md. 44 hükmü delaletiyle İ.İ.K.md 337/a hükmü gereği TİCARETİ TERK ETMEK AÇIKLAMALAR             : Şüphelinin yetkilisi olduğu …Ltd.Şti’nin, ……………. TL bedelli cari hesap ekstresi borcu nedeniyle, şirket aleyhine ……….. İcra Müdürlüğü’nün 20../ ……E. sayılı dosyası gereği icra ...

Devamını oku