Monthly Archives: Mayıs 2015

İcra mahkemesinin hangi kararları temyiz edilebilir?

Medenî usul hukukundakinin aksine, icra mahkemesinin hangi kararlarının temyiz edilebileceği, İİK m.363’te, 18 bent halinde sınırlı olarak sayılmıştır. Buna göre, icra mahkemesinin aşağıdaki kararları temyiz edilebilir: 1 – İlâmın icrasının geri bırakılması hakkında vukubulan talebin kabul veya reddine (m.33, 33/a, 149/a) ve paradan gayrı ilâmların infazı  suretine veya 40 inci maddeye göre icranın iadesi talebinin kabul veya reddine ilişkin icra mahkemesi ...

Devamını oku

İlamsız icra takibi nedir?

İlamsız icrada, alacaklının alacağının bir mahkeme ilamı ile tespit edilmiş olması şart değildir. Yani alacaklı, para (veya teminat) alacağı hakkında daha önce mahkemede dava açıp bir ilam  elde etmeye mecbur olmaksızın, para (veya teminat) alacağına kavuşmak için doğruca icra dairesine başvurup, bir ilamsız icra takibi başlatabilir. İlamsız icrada, doğruca icra dairesine başvuran alacaklının icra takibi yapabilmesi için elinde bir ilam bulunmasına ...

Devamını oku

İcra yolu ile satılan gayrimenkulün tahliyesinde yasal prosedür nedir?

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu(İİK )’nun 06.06.1985 tarih ve 3222 Sayılı Kanun’un 17.maddesi ile değişik 135/II.maddesi; “Taşınmaz borçlu tarafından veya hacizden evvelki bir tarihte yapıldığı resmi bir belge ile belgelenmiş bir akte dayanmayarak başkaları tarafından işgal edilmekte ise onbeş gün içinde tahliyesi için borçluya veya işgal edene bir tahliye emri tebliğ edilir. Bu müddet içinde tahliye edilmezse zorla çıkarılıp ...

Devamını oku

İcra inkar / kötü niyet tazminatı oranı neye göre bekirlenir?

İİK değişik 68. maddesinin son fıkrası ” itirazın kaldırılması talebinin esasa ilişkin nedenlerle kabulü halinde borçlu, aynı nedenlerle reddi halinde ise alacaklıya diğer tarafın talebi üzerine alacağın yüzde kırkından aşağı olmamak üzere tazminata hükmedileceği” hükmüne yer verilmiştir. Bu yasa maddesi 2.7.2012 gün ve 6352 sayılı yasa ile icra inkar tazminatı alacağın yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere, uygun bir tazminatla mahkum ...

Devamını oku

Rehinle temin edilmiş alacağın müşterek müteselsil kefilleri için ihtiyati haciz kararı alınabilir mi?

İcra İflas Kanunu’nun 257/1 maddesi hükmü gereğince, rehinle temin edilmemiş ve vadesi gelmiş bir para borcunun alacaklısı, borçlunun yedinde veya üçüncü şahısta olan taşınır ve taşınmaz mallarını ve alacaklarıyla diğer haklarını ihtiyaten haczettirebilir. Buna ve İİK’nun 45. maddesine göre, asıl alacağın borçlusu tarafından alacağı temin etmek üzere rehin verilmiş olması halinde bu alacağa ilişkin olarak rehne başvurulmadan, ihtiyati haciz kararı ...

Devamını oku

Haczedilmezlik hakkından feragat geçerli midir?

Haczedilmezlik hakkından feragat İİK. nun 83/a maddesinde düzenlenmiş olup, bu maddeye göre borçlu, haciz sırasında ya da haciz işleminin gerçekleşmesinden sonraki dönemde haczedilmesi mümkün olmayan mal ve haklarla ilgili olarak bu hakkından vazgeçebilir. (HGK. 31.3.2004 tarih 2004/12-202 E.196 K, 31.3.2004 tarih 2004/12-167 E. 185.K.) 5510 sayılı yasanın 93.maddesinde; “Bu kanun gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık ...

Devamını oku

Menfi tespit davası, icra inkar tazminatının icraya konulmasını engeller mi?

2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun “İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması” başlıklı 68.maddesinin son fıkrasında aynen ; “…İtirazın kaldırılması talebinin esasa ilişkin nedenlerle kabulü halinde borçlu, talebin aynı nedenlerle reddi halinde ise alacaklı, diğer tarafın talebi üzerine yüzde kırktan aşağı olmamak üzere tazminata mahkum edilir. Borçlu, menfi tespit ve istirdat davası açarsa, yahut alacaklı genel mahkemede dava açarsa, hükmolunan tazminatın tahsili dava ...

Devamını oku

Takip dayanağı ilamda teslime konu taşınırın değeri belirtilmemiş ise uygulanacak prosedür nedir?

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nun (İİK) “İlamların İcrası”na ilişkin ikinci babında “Para ve Teminattan Başka Borçlar Hakkında İlamların İcrası” üst başlığı ve “Taşınır Teslimi” alt başlığı altında düzenlenen 24.maddesinde; “Bir taşınırın teslimine dair olan ilam icra dairesine verilince icra memuru bir icra emri tebliği suretiyle borçluya yedi gün içinde o şeyin teslimini emreder. İcra emrinde; alacaklı ve borçlunun ve ...

Devamını oku

Tahliye talepli kira takibinde borçlunun sadece kira bedeline ve faize itiraz etmesinin sonuçları nelerdir?

Takibe konu kira sözleşmesine davalı/kiracı/borçlu karşı çıkmadığında, alacaklının takibi, İcra ve İflas Kanunu’nun 68/1 maddesi anlamında “imzası ikrar edilen ve borç ikrarını içeren bir belgeye” dayanmış sayılır. Taraflar arasındaki uyuşmazlık, sadece sözleşmede belirlenen esaslar çerçevesinde son kira bedelinin ne olması gerektiği ve buna göre alacak miktarı ile buna uygulanacak faizin hesabı noktasında ise, icra mahkemesince borçlunun karşı çıkmadığı kira sözleşmesinde ...

Devamını oku

Borçlunun miras hissesinin satılabilmesinde usul nasıldır?

İcra dosyasından, borçluya intikal edecek gayrimenkuldeki miras hissesi üzerine haciz konulmasına müteakip, hissenin tek başına satışı mümkün olmadığından, öncelikle icra dosyasında miras hissesinin satışı talep edilmelidir. Satış talebi üzerine icra müdürü, satışın nasıl yapılacağı hususunda karar vermek üzere dosyayı resen icra hukuk mahkemesine gönderir. İcra mahkemesi tarafından İİK 121. Maddesi uyarınca düzenlenen yetki belgesi ile alacaklı, gayrimenkulun bulunduğu Sulh Hukuk ...

Devamını oku